Atgādinājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un apsaimniekošanu

admin.rLV, Paziņojumi

Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija.

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 31.12.2021. jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Pamatojoties uz 19.12.2018. pieņemtajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību” (turpmāk – Noteikumi), decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk- Sistēma) īpašniekiem ir jāveic Sistēmas reģistrācija. To var izdarīt klātienē Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 501. un 503.kab. vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Eduarda Smiļģa ielā  46 un Daugavpils ielā 31 (norādītajās vietās var saņemt arī Sistēmas reģistrācijas iesniegumu). Sistēmas reģistrācijas iesniegums ir pieejams sadaļā “Pakalpojumi”, un to var pēc aizpildīšanas pa pastu nosūtīt Departamentam (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, LV-1010).

Pamatojoties uz Noteikumu 5.punkta pirmajā apakšpunktā noteikto, Sistēmas īpašnieka pienākums ir nodrošināt notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem. Lai nodrošinātu notekūdeņu regulāru nodošanu aicinām Sistēmas īpašniekus slēgt līgumus ar asenizatoru reģistrā reģistrētajiem asenizatoriem. Informācija par reģistrētajiem asenizatoriem ir pieejama sadaļā “Asenizatoru reģistrs”.

Atbilstoši saistošajiem Noteikumiem Rīgas domes Mājokļu un vides  departamentam jānodrošina:

 • sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;
 • sistēmās uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežuma kontroli;
 • nekustamajā īpašumā radīto vidē novadāmo notekūdeņu paraugu analīžu uzraudzību;
 • kontroli par sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru savākšanu, apjoma uzskaiti un to nodošanu attīrīšanai.

Sistēmas īpašniekiem

Saistošie noteikumi attiecas uz Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē (jauda mazāka par 5 m3/dn);
 • septiķus;
 • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas.

Sistēmas īpašnieka pienākumos ietilpst:

 • regulāra notekūdeņu nodošana (jāsaglabā asenizatora izsniegtais čeks vai kvīts par sniegto pakalpojumu) asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem (reģistrs ir pieejams departamenta mājaslapā vai klātienē departamenta telpās);
 • nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību vides aizsardzības prasībām;
 • ražotāja noteiktajā termiņā nodrošināt sistēmas tehnisko apkopi, ko veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē.

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no sistēmām

Notekūdeņu minimālo izvešanas biežumu (reizes/gadā) no notekūdeņu krājtvertnēm nosaka atbilstoši formulai:

 1. ja īpašumā ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:

I = B/A, kur

I – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums (reizes/gadā);

B – notekūdeņu daudzums pēc ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem (m3/gadā);

A – krājtvertnes tilpums (m3);

 1. ja īpašumā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:

I = B/A, kur

I – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums (reizes/gadā);

B – notekūdeņu daudzums, pieņemot, ka viena deklarētā persona rada 25 l/diennaktī (9125 l/gadā) jeb 9,125 m3/gadā;

A – krājtvertnes tilpums (m3).

 1. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē nav ņemams vērā izlietotā ūdens daudzums, kas izmantots dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu.
 2. Ja mainās īpašumā dzīvojošo personu skaits, kas izmantots, lai noteiktu minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu, vai personu skaits, kas deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, ir lielāks, nekā faktiski dzīvojošo personu skaits vismaz 30 dienas pēc kārtas, Īpašnieks par izmaiņām paziņo Departamentam rakstveidā vai arī, izmantojot elektronisko pastu (dmv@riga.lv).
 3. Minimālais notekūdeņu nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.
 4. Minimālais notekūdeņu nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ja Īpašnieks dūņas neizmanto kompostēšanai vai kā mēslojumu, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju.

Asenizatoriem

Ministru kabineta noteikumi Nr. 380 nosaka, ka notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā var savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies vietējās pašvaldības domē, atbilst pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments uztur asenizatoru reģistru. Asenizators reģistrējoties, iesniedz departamentā iesniegumu (iesnieguma veidlapa ir pieejama departamenta mājaslapā, sadaļā “Pakalpojumi”, Departamenta telpās Brīvības ielā 49/53, 5.stavā, Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā ) un līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku, kopiju. Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:

 • asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;
 • asenizators ir saņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” izsniegtu licenci kravas komercpārvadājumiem vai sertifikātu kravas pašpārvadājumiem;
 • iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku.

Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 5.stāvā, Apmeklētāju pieņemšanas nodaļā; pa pastu (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, Brīvības iela 49/53, LV-1010) vai elektroniski (e-pasts: dmv@riga.lv).