Bolderājas, Katlakalna un Mārupes dzīvojamo māju īpašnieki var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai

admin.rLV, Sab

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja 23. janvārī izveidojusi komisiju, kas pieņems lēmumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kā arī apstiprinājusi komisijas nolikumu.

Komisijas priekšsēdētāja būs Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Ingrīda Mutjanko, vietniece – departamenta direktora vietniece Kristīne Ermansone. Šī komisija izskatīs fizisko personu pieteikumus par līdzfinansējuma piešķiršanu, kā arī lems par būvniecības darbu izdevumu kompensēšanu. Komisija apstiprinās pieslēguma būvniecības darbu tāmi vai kompensējamo būvniecības darbu izdevumu aprēķinu. Tāpat tā pieņems lēmumus par Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziskas personas – dzīvojamo māju īpašnieki, kuriem līdz zemes gabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” gaitā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Mārupē (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalnā un Bolderājā šī projekta ietvaros tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu aptuveni 90 kilometri. ES Kohēzijas fonda projekta 4. kārtas ietvaros centralizētās ūdensapgādes pievadi tika izbūvēti 1410 objektiem, kanalizācijas pievadi – 1881 objektam.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz līdzfinansēt pieslēgumu ierīkošanu, kā arī kompensēt to ierīkošanas izdevumus šādā apmērā: 50% no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1200 eiro; 60 % no apstiprinātās ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas, ja tiek ierīkots pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, bet ne vairāk kā 1700 eiro.

Atsevišķu personu kategorijām – personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, politiski represētajām personām un personām, kuras deklarētas vienā mājoklī ar 1. invaliditātes grupas pirmās un otrās pakāpes radinieku, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, pašvaldības līdzfinansējums paredzēts 100 % apmērā no pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo šo darbu izdevumu aprēķina summas.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, SIA „Rīgas ūdens” aicina attiecīgos dokumentus iesniegt vai nosūtīt Klientu apkalpošanas centram, Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV- 1010. „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā iespējams saņemt arī papildus informāciju un konsultācijas gan klātienē Brīvības ielā 49/53, gan zvanot uz tālruni 80002122, gan rakstot uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv. Pieteikumi par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai tiks nodrošināta secīgi, sākot ar Mārupi un pēc tam turpinot ar Katlakalna un Bolderājas apkaimi. Šo rajonu namu īpašnieki tiek aicināti uzmanīgi iepazīties ar saistošo noteikumu nosacījumiem un izvērtēt kritērijus, saskaņā ar kuriem iespējams pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Rīgas domes  2017. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 18 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”