Decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē līdz šī gada beigām

admin.rLV, Paziņojumi

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, pamatojoties uz  2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, Rīgas dome 2018. gada 19. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību” par kuru izpildi ir atbildīgs Mājokļu un vides departaments.  Sākot ar 2022. gadu, Departamentam būs jāuzrauga, lai Rīgas administratīvajā teritorijā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiktu ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

Lai aktivizētu nekustamo īpašumu īpašniekus apzināties vides aizsardzības svarīgumu, Departamenta Apsaimniekošanas pārvalde ir nosūtījusi 12 200 informatīvās vēstules, aicinot Sistēmu īpašniekus decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatēt atbilstoši vides aizsardzības prasībām un līdz 2021. gada 31. decembrim reģistrēt Sistēmas īpaši šim mērķim izveidotajā Rīgas pilsētas pašvaldības reģistrā KANIS. Jāuzsver, ka ilgtermiņā izdevīgāka, ērtāka un drošāka investīcija ir pieslēguma  ierīkošana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, nevis decentralizēto kanalizācijas Sistēmu ekspluatēšana.

Šī gada aprīlī stājās spēka grozījumi Noteikumos, kas paredz, ka Sistēmu  īpašniekiem jāiesniedz pašvaldībā apliecinājums par krājtvertņu, septiķu un bioloģisko attīrīšanas iekārtu tehnisko stāvokli. Tas nozīmē, ka ražotāja vai uzstādītāja noteiktā laikā jāveic Sistēmas tehniskā apkope un jāiesniedz pašvaldībā komersanta rakstveida apliecinājums par veikto Sistēmas tehnisko apkopi, tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.  Reizi divos gados akreditētā laboratorijā jāveic paraugu analīzes Sistēmām, kuras notekūdeņus pēc attīrīšanas novada vidē, rezultātus iesniedzot pašvaldībā. Ja analīzēs tiks konstatēta neatbilstība Noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām, būs jāveic atkārtota Sistēmas apkope, pārbaude un analīzes. Līdz kārtēja gada 1. maijam būs jāiesniedz Departamentā rakstveida deklarācija par iepriekšējā saimnieciskā gadā no krājtvertnēm izvesto komunālo notekūdeņu apjomu, atbilstoši Noteikumu 2. pielikumam. Par Noteikumu Nr. 66 prasību  neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

Sistēmas īpašnieka pienākums ir nodrošināt notekūdeņu regulāru nodošanu asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem. Lai nodrošinātu notekūdeņu regulāru nodošanu, aicinām Sistēmu īpašniekus slēgt līgumus ar asenizatoru reģistrā reģistrētajiem asenizatoriem. Informācija par reģistrētajiem asenizatoriem  pieejama Mājokļu un vides  departamenta mājas lapā.

Atgādinām, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savu Sistēmu, līdz šī gada beigām ir jāveic īpašuma krājtvertnes, septiķa vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas – pirmreizējā reģistrācija. Sistēmas reģistrācijas iesniegums ir pieejams Departamenta mājas lapā.   Pēc aizpildīšanas to pa pastu var nosūtīt Mājokļu un vides  departamentam – Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010.

Sīkāka informācija par reģistrāciju un citiem ar decentralizēto kanalizāciju saistītiem jautājumiem pa tālruņiem : 6701 2626, 6702 6698, 6710 5320.