Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

admin.rLV, Paziņojumi

Aktualizēts 16.01.2024.

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, Rīgas dome 2018.gada 19.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību” (turpmāk – Saistošie noteikumi), par kuru atbildīgs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments), kurš uzrauga, lai Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiktu ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un Saistošajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

Lai rosinātu nekustamo īpašumu īpašniekus apzināties vides aizsardzības nozīmīgumu un samazinātu vides un gruntsūdeņu piesārņojumu, Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvalde aicina  pārbaudīt savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu to ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.66, Decentralizēto kanalizāciju sistēmu (DKS) īpašniekiem ir jāiesniedz  reģistrācijas iesniegums. Līdz šim reģistrētas 5836 sistēmas, tādējādi 38% īpašnieku ir bijuši atsaucīgi un pildījuši savu pienākumu. Mazāk ir to sistēmu īpašnieku, kuri ir iesnieguši deklarāciju par iepriekšējā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu. Tiem īpašniekiem, kuri nav ievērojuši Saistošo noteikumu prasības, var piemērot  naudas sodu līdz 70 naudas vienībām (350 EUR).

Atkārtoti aicinām īpašniekus sakārtot savu īpašumu DKS ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniegt Departamentā sistēmas reģistrācijas iesniegumu. Paredzot saistošo noteikumu izpildi, arī turpmāk Departaments  veiks DKS apsekošanas nekustamajos īpašumos, novērtējot to tehnisko stāvokli.

Atgādinām, ka Departamenta speciālisti palīdz un konsultē iedzīvotājus, kuriem ir grūtības aizpildīt Sistēmas reģistrācijas iesniegumus. Pārvaldes darbinieki konsultē pa tālruņiem: 67012626, 67026698, 67105320 un neskaidrību gadījumā palīdz aizpildīt sistēmas reģistrācijas iesniegumu. Ir iespēja doties uz tuvāko Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru.

Sistēmas reģistrācijas iesniegums pieejams arī mājas lapā: mvd.riga.lv un www.latvija.lv., kuru pēc aizpildīšanas var nosūtīt pa pastu Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Mājokļu un vides departamentam Brīvības ielā 49/53, Rīgā, vai elektroniski – dmv@riga.lv, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.