Informācija mājas Melnsila ielā cietušajiem iedzīvotājiem

admin.rLV, Paziņojumi

Mājā Melnsila ielā 2, Rīgā, sprādzienā cietušie dzīvojamo telpu īrnieki un īpašnieki, kuriem nepieciešama neatliekamā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, ir aicināti vērsties ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā.

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Palīdzības likums) 13.pantu stihiskās nelaimes, ugunsgrēka vai avārijas rezultātā cietušai personai ir tiesības saņemt neatliekamu pašvaldības palīdzību, izīrējot pagaidu dzīvojamo telpu.

Kā pagaidu dzīvojamā telpa tiek piedāvāta istaba dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā.

Lai pretendētu uz pašvaldības palīdzību, jāiesniedz:

  • rakstveida iesniegums;
  • dzīvojamās telpas īres līgums (ja iesniedzējs ir īrnieks).

Tiesībām saņemt palīdzību ir vairāki nosacījumi:

  • personas dzīvesvietai jābūt deklarētai cietušajā dzīvojamā telpā;
  • viņas īpašumā nevar būt cita dzīvojamā telpa Rīgā.

Iesniegums jāiesniedz mēneša laikā.

Iesniegumā noteikti norādāms kontakttālrunis.

Šobrīd visiem iedzīvotājiem, kam pienāksies šāda veida palīdzība, tiks izīrēta pagaidu dzīvojamā telpa.

Departamenta Tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija ir apsekojusi māju, bet ir iespējama tikai ēkas vizuālā apskate no ārpuses. Šobrīd secinājums ir, ka ēka ir atjaunojama, bet galīgajam slēdzienam ir nepieciešams pilnīgs ēkas tehniskā stāvokļa novērtējums. Tad varēs pieņemt lēmumu par citiem palīdzības veidiem.

Mājokļu un vides departaments, izvērtējot attiecīgās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot, atbilstoši Palīdzības likuma 13.pantā noteiktajam, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  • lēmumu par pašvaldībai piederošas vai tās nomātas dzīvojamās telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama,
  • lēmumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (Palīdzības likuma panta 6.punkts), ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama, (atbilstoši RD saistošajiem noteikumiem Nr.152 palīdzības pabalsta summa tiek noteikta līdz 10 000 EUR);
  •  lēmumu par citas dzīvojamās telpas izīrēšanu šajā pantā noteiktajā kārtībā, ja ir daļēji sagruvusi, bet ir atjaunojama pašvaldībai piederoša vai tās nomāta dzīvojamā telpa.

Iesniegumu var iesniegt Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, pirmajā stāvā, kur novietota vēstuļu kastīte, vai vēršoties jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Elektroniskais pasts: dmv@riga.lv

Kontaktpersonas:

  1. Dzīvokļa jautājumu risināšanā – Dzīvokļu pārvaldes galvenā speciāliste Veikla Milherte, tālr. 67037157, veikla.milherte@riga.lv
  2. Kopīpašuma jautājumos – Apsaimniekošanas pārvaldes galvenais speciālists-eksperts Ēriks Vītols, tālr. 67037221, 26529619, eriks.vitols@riga.lv