Izsludināts Dzīvojamo telpu īres likums

admin.rLV, Paziņojumi

Sestajā aprīlī  ir izsludināts Dzīvojamo telpu īres likums, kas stāsies spēkā 1.maijā.

Ņemot vērā likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” noteikto par valsts līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem pēc dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšanas, Rīgas pilsētas pašvaldība 2021. gada budžetā ir  paredzējusi 4 800 00 euro vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksām denacionalizēto namu īrniekiem.

Pabalstu piešķirs personām, kuras likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Rīgas domes 2015.gada 6.jūnija saistošajos noteikumos Nr.153 “Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajā kārtībā reģistrētas palīdzības saņemšanai: 4.reģistrā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām un 4.1reģistrā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai vispārējā kārtībā.

Personai (ģimenei), kuras vēlas reģistrēties 4. vai 4.1reģistrā, jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā iesniegums par reģistrāciju attiecīgajā reģistrā palīdzības saņemšanai. Iesniegums jāparaksta visiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem, kuri pretendē uz pabalsta saņemšanu. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

 1. Spēkā esoša dzīvojamās telpas īres līguma kopija;
 2. Dzīvojamās telpas izīrētāja izsniegta izziņa, ka personai (ģimenei) joprojām turpinās īres tiesiskās attiecības par dzīvojamās telpas lietošanu denacionalizētajā namā;
 3. Politiski represētas personas apliecības vai lēmuma kopija;
 4. Notariālajā kārtībā apliecināts priekšlīgums par izvēlēto pirkuma vai īres objektu (šis nosacījums attiecas tikai uz personu (ģimeni), kura vēlas reģistrēties palīdzības saņemšanai 4.reģistrā).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisija personu reģistrācijai palīdzības saņemšanai var atzīt personas (ģimenes) tiesības būt reģistrētai pabalsta saņemšanai, ja lietā konstatēts šāds kritēriju kopums:

 1. Persona (ģimene) denacionalizētā namā dzīvoja līdz lēmuma par tā denacionalizāciju pieņemšanas un joprojām turpina dzīvot šādā namīpašumā;
 2. Personai nepieder dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa, jebkurš zemes gabals Rīgas pilsētā (izņemot zeme zem īpašumā esošas garāžas) vai zemes gabals ārpus Rīgas vismaz 1 ha platībā;
 3. Persona iepriekšminēto nekustamo īpašumu nav labprātīgi atsavinājusi pēc 2004.gada 31.marta;
 4. Trīs mēnešu vidējie ienākumi vienas personas mājsaimniecībā nepārsniedz – 500 euro mēnesī, divu un vairāk personu mājsaimniecībā – 400 euro un kuru uzkrājumi nepārsniedz 5 mēnešu minimālās darba algas apmēru (šī atzinuma noformēšanai personai (ģimenei) jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, politiski represētai personai nav nepieciešams atzinums par ienākumiem).

Persona (ģimene) iesniegumu un dokumentus reģistrācijai pabalsta saņemšanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā var iesniegt šādā veidā:

 • personīgi pastkastītē, kas novietota Brīvības ielā 49/53, Rīgā, 1. stāva vestibilā pie ieejas uz panorāmas liftu;
 • izmantojot akciju sabiedrības “Latvijas pasts” pakalpojumus, nosūtot to Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010;
 • elektroniskā veidā uz e-pasta adresi dmv@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

Piešķiramā pabalsta apmērs atkarīgs no palīdzības saņemšanai reģistrētās ģimenes locekļu skaita. Pabalsta pamatsumma ir 14 300 euro, papildus par katru personu 4 300 euro. Kas nozīmē, ka:

 • viena cilvēka ģimenei piešķiramā pabalsta apmērs – 18 600 euro,
 • divu cilvēku ģimenei – 22 900 euro,
 • trīs cilvēku ģimenei – 27 200 euro,
 • četru cilvēku ģimenei – 31 500 euro u.t.t.

Persona (ģimene) pabalstu var izlietot nekustamā īpašuma iegādei – kā samaksu dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu (notariāla akta veidā) par nekustamā īpašuma iegādi,  vai   dzīvojamās telpas īres maksas priekšapmaksai, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu (uz laiku ne mazāk par 10 gadiem) ar ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pašvaldība personai (ģimenei) piešķirto pabalstu pārskaitīs nekustamā īpašuma pārdevēja vai dzīvojamās telpas izīrētāja norādītajā kontā.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde vispirms nosūtīs vēstules 4. reģistrā reģistrētajiem, aicinot risināt procesuālos jautājumus, lai Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija varētu pieņemt lēmumu par tām noteiktā pabalsta piešķiršanu. Kad pabalsts būs piešķirts 4.reģistrā reģistrētajiem, tad tā piešķiršana tiks uzsākta 4.1reģistrā reģistrētajiem.

Pabalsta piešķiršanas brīdī personai (ģimenei) jāatbilst visiem kritērijiem, kas bija par pamatu viņas reģistrācijai palīdzības saņemšanai. Pēc pabalsta piešķiršanas persona (ģimene) tiks izslēgta no palīdzības saņemšanas 4. (4.1) reģistra un cita veida palīdzības saņemšanas reģistra, kurā attiecīgā persona (ģimene) reģistrēta.