Kā rīkoties, ja nokritis koks

admin.rLV, Paziņojumi

Mājokļu un vides departamentam, salīdzinot ar citiem gadiem, šogad bijusi daudz lielāka nepieciešamība savākt nokritušus vai bīstamus kokus un zarus pilsētas ielu apstādījumos un izglītības iestāžu teritorijās. Ja pagājušajā gadā MVD Vides pārvaldes speciālisti organizēja 202 bīstamu un nokritušus koku aizvākšanu, tad šogad – vēl pirms rudens stiprajiem vējiem un nelabvēlīgiem laika apstākļiem, neatliekami vajadzēja aizvākt 167 bīstamus un nokritušus kokus, bet 200 kokiem sakopt vainagus pēc zaru nolūzšanas. Šo darbu, kopš 20.augusta pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic SIA “Zemgales saules koki”.

Pagājušā vasara kokiem pilsētā nebija labvēlīga, traucēja karstums un postījumus radīja pērkona negaisi un lokālie vēja virpuļi. Parasti vējš nolauž lielus zarus un galotnes, koki sasveras vai izgāžas, nosprostojot ielas, piebraucamos ceļus traucē ēkām, automašīnām u.tt, tāpēc operatīvi jārīkojas, nodrošinot koka vai zaru aizvākšanu.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde saņem informāciju par šādām situācijām, kā arī atbild uz iedzīvotāju jautājumiem un skaidro par nepieciešamo rīcību. Tomēr, ne visos gadījumos atbildība par nokritušajiem kokiem vai zariem ir MVD kompetences jautājums. Departamenta Vides pārvalde veic bīstamo, sauso, bojāto koku zāģēšanu, tāpat kā koku vainagu kopšanu, jauno stādījumu kopšanu un stādījumu atjaunošanu Rīgas ielu apstādījumos un Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu teritorijās par budžeta programmas “Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana” līdzekļiem.

Ir zināms, ka jāziņo Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei, ja ielu apstādījumos vai izglītības iestāžu teritorijās ir nolūzis koks, sasvēries, ar saknēm izgāzts koks vai nolūzis vai aizlūzis zars. Bet, ja nolūzušais koks vai zars atrodas citām personām piederošajā zemesgabalā, par tā novākšanu ir atbildīgs zemesgabala īpašnieks.

Ja situācija ir bīstama – koks vai zars ir neatliekami jālikvidē, tad aculieciniekam ir jāizsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas bīstamo situāciju likvidēs, bet pēc tam koku vai zarus aizvāc zemesgabala īpašnieks.

Jāņem vērā, ka Ministru kabineta Noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteikts, ka bez vietējās pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas foto fiksācija un informēta vietējā pašvaldība. Turklāt, noteikts, ka nocērtamo koku fotografē vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs). Vismaz piecas darbdienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, arī stumbra daļu aizvākšana, lai vietējā pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību.

Rīgas domes saistošajos noteikumos „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” attiecībā par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību noteikts, ka Rīgas pilsētā to pārrauga Pilsētas attīstības departaments, bet par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un tā pienākums ir nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un bīstamu koku ar vizuāli redzamiem bojājumiem nociršanu.