Nākamgad Rīgā pieaugs nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus

admin.rLV, Paziņojumi

No nākamā gada Rīgā pieaugs nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas tarifi, kas saistīti ar dabas resursu nodokļa pieaugumu, kā arī jaunas poligona infrastruktūras izbūvi un bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācijas sākšanu poligonā “Getliņi”. Tikmēr pašvaldībā veikta virkne priekšdarbu, lai iedzīvotāji varētu savas izmaksas samazināt, šķirojot atkritumus.

Vienīgā izeja izmaksu pieauguma mazināšanai – šķirošana

“Apglabāt mūsu radītos atkritumus ir dārgi. Aug un turpinās pieaugt dabas resursu nodoklis. Vietas atkritumu apglabāšanai kļūst aizvien mazāk, bet vides prasības – aizvien stingrākas. Par atkritumu noglabāšanu būs jāmaksā arvien vairāk visā pasaulē, ne tikai Latvijā. Vienīgā izeja no šī sadārdzinājuma ir atkritumu šķirošana un radīto atkritumu daudzuma samazināšana, jo par šķiroto atkritumu – iepakojuma, papīra un stikla – izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā, bet bioloģisku noārdāmo atkritumu (BIO) izvešana ir lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana,” skaidro Rīgas domes deputāte, Atkritumu samazināšanas un šķirošanas darba grupas vadītāja Mairita Lūse. “Atkritumu apsaimniekotāju aprēķini liecina, ka, atbildīgi un rūpīgi šķirojot, rēķinus par atkritumu izvešanu var samazināt vismaz par trešo daļu vai teju uz pusi, tāpēc kopā aicinām pievērsties atkritumu šķirošanai ikvienu, kurš to vēl nedara. Jau šogad šķirojot iepakojumu un stikla taru rīdzinieki ir ietaupījuši vairāk nekā 6 miljonus eiro.”

No pašvaldības puses jau ir gādāts par obligātu jauktā iepakojuma (papīra, plastmasas, metāla) šķirošanas konteineru izvietošanas noteikšanu daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi, un stikla iepakojuma pie daudzdzīvokļu mājām, kurās ir vismaz 10 dzīvokļi, kas stāsies spēkā pēc grozījumu apstiprināšanas saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” Vides reģionālās aizsardzības ministrijā (VARAM).

Jaunie tarifi sadzīves un BIO atkritumu izvešanai

Atkritumu apsaimniekošanas tarifu kāpums Rīgā seko pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPKC) padomes 2020. gada 9. decembra un 2021. gada 17. decembra pieņemtajiem lēmumiem, ar kuriem pieaug tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” – vispirms no 1. janvāra un pēc tam no 10. janvāra, pēc kura poligona tarifs pieaug par 87%.

Līdz ar to no 2022. gada 10. janvāra Rīgā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas pieaugs vidēji par 30%, savukārt vidēji par 40-50% pieaugs arī BIO atkritumu izvešana. Tas saistīts ar lieliem ieguldījumiem kompostējamo tuneļu izveidē Getliņu poligonā.

Rīgas pašvaldībā noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem paredz, ka šo atkritumu izvešanai vienmēr ir jābūt izdevīgākai nekā sadzīves atkritumu apsaimniekošanai. Tāpat Rīgas pašvaldība aktīvi atbalsta un rosina steidzamas izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz BIO atkritumu šķirošanu padarīt lētāku un izdevīgāku, jo tie sastāda vidēji pusi no visiem sadzīves atkritumiem.

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanos tarifos Rīgā apkopotas zemāk:

Atkritumu veids / zona un atkritumu apsaimniekotājs 1. zona

(Clean R)

2. zona

(Clean R)

3. zona (Lautus Vide) 4. zona

(Eco Baltia Vide)

Nešķirotie sadzīves atkritumi (ar PVN par m3) 16,78 eiro → 23,24 eiro 17,07 eiro → 23,53 eiro 12,71 eiro → 21,55 eiro 17,23 eiro → 24,25 eiro
Šķirotie BIO atkritumi (ar PVN par 1 m3) 9,36 eiro → 20,40 eiro 9,68 eiro → 20,72 eiro 7,26 eiro → 19,59 eiro 12,57 eiro → 23,37 eiro

Tarifu pieaugums nav saistīts ar elektrības, degvielas vai citu cenu pieaugumu

Jāņem vērā, ka iedzīvotāju izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu veidojas no izdevumiem, kas rodas, apglabājot atkritumus poligonā, kā arī no izdevumiem, kas veidojas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, šos atkritumus savācot un nogādājot poligonā. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju izmaksas par atkritumu izvešanu ietekmē arī dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaits.

Būtiski atzīmēt, ka, neraugoties uz elektrības, degvielas un citu cenu pieaugumu, Rīgā strādājošie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi – Clean R, Eco Baltia Vide un Lautus Vide, – savas izmaksas nav paaugstinājuši un šis tarifu pieaugums saistīts ar poligona radītajām izmaksām un dabas resursu nodokļa pieaugumu. Detalizētu informāciju iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanas izmaksas izmaiņām un jauno atkritumu apsaimniekošanas maksu saviem klientiem nosūtīs atkritumu apsaimniekotājs.

Pašvaldība atgādina, ka par šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu un izvešanu nav jāmaksā. Tādu šķiroto atkritumu izvešana kā jauktais iepakojums (plastmasa, papīrs, metāls) un stikla iepakojums (pudeles un burkas) notiek bez maksas. Informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu var saņemt pie sava nama apsaimniekotāja vai atkritumu apsaimniekotāja.

Par atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas politiku Rīgā

Jau tuvāko gadu laikā Latvijā stāsies spēkā virkne izmaiņu atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā – valsts un ES līmenī būs jāsasniedz aprites ekonomikas un klimatneitralitātes mērķi, kuru sasniegšanā Rīgai ir nozīmīga loma. Nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas turpinās pieaugt un arī nākotnē atkritumu šķirošana un pārstrāde palīdzēs mazināt ietekmi uz vidi un izdevumiem, tāpēc Rīga uzsākusi virkni aktivitāšu, lai veicinātu pieejamāku atkritumu šķirošanu.

Rīgas pašvaldībā jau sākta astoņu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana, notiek darbs pie publisko šķirošanas punktu tīkla paplašināšanas un mobilo bīstamo atkritumu savākšanas punktu tīkla pārskatīšanas, kā arī kopā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem tiek izstrādāts vienots dalīto atkritumu šķirošanas ceļvedis galvaspilsētā. Rīga arī plāno kļūt par sertificētu Zero Waste jeb bezatkritumu pilsētu.