Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstiem

admin.rLV, Paziņojumi

Mājokļu un vides departaments turpina dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksu pašvaldības palīdzības saņemšanai reģistrētajiem denacionalizēto namu īrniekiem.

Līdz 1.augustam palīdzību jau saņēmusi 71 ģimene, kopējā izmaksāto pabalstu summa ir 1 475 366 eiro. Pabalstu līdz šim ir saņēmusi trešdaļa no palīdzībai reģistrētajām personām vai ģimenēm.

Ņemot vērā Rīgas domes šī gada budžetā piešķirto finanšu līdzekļu apjomu šim mērķim, aicinām denacionalizēto namu īrniekus pieteikties reģistrācijai dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai.

Piešķiramā pabalsta apmērs ir atkarīgs no palīdzības saņemšanai reģistrētās ģimenes locekļu skaita. Pabalsta pamatsumma ir 14 300 eiro, papildus par katru personu 4 300 eiro. Tas nozīmē, ka viena cilvēka ģimenei piešķiramā pabalsta apmērs ir 18 600 eiro, divu – 22 900 eiro, trīs cilvēku ģimenei – 27 200 eiro, četru cilvēku ģimenei – 31 500 eiro u.t.t.

Pabalstu var izlietot nekustamā īpašuma iegādei – kā samaksu dzīvojamās telpas vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām pārdevējam, pamatojoties uz pirkuma līgumu (notariāla akta veidā) par nekustamā īpašuma iegādi. Tāpat arī dzīvojamās telpas īres maksas priekšapmaksai, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu (uz laiku ne mazāk par 10 gadiem) ar ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pašvaldība piešķirto pabalstu pārskaitīs nekustamā īpašuma pārdevēja vai dzīvojamās telpas izīrētāja norādītajā kontā.

Atgādinām, ka reģistrācijai palīdzības saņemšanai Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes komisija var atzīt personas (ģimenes) ja pastāv šāds kritēriju kopums:

  1. persona (ģimene) denacionalizētājā namā dzīvoja līdz lēmuma par tā denacionalizāciju pieņemšanas un joprojām turpina dzīvot šādā namīpašumā;
  2. personai nepieder dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa, jebkurš zemes gabals Rīgas pilsētā (izņemot zeme zem īpašumā esošas garāžas) vai zemes gabals ārpus Rīgas vismaz 1 ha platībā;
  3. persona iepriekšminēto nekustamo īpašumu nav labprātīgi atsavinājusi pēc 2004.gada 31.marta;
  4. trīs mēnešu vidējie ienākumi vienas personas mājsaimniecībā nepārsniedz – 500 eiro mēnesī, divu un vairāk personu mājsaimniecībā – 400 eiro un kuru uzkrājumi nepārsniedz 5 mēnešu minimālās darba algas apmēru (šī atzinuma noformēšanai personai (ģimenei) jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, politiski represētai personai nav nepieciešams atzinums par ienākumiem).