Par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas projektu Dabas parkā” Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems”

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir saņēmis Daugavgrīvas iedzīvotāju jautājumus par  koku un krūmu ciršanu dabas parkā “Piejūra”.

Lai skaidrotu notiekošo darbu iemeslu Daugavgrīvā, informējam, ka  Mājokļu un vides departaments ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu īsteno projektu “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Dabas parkā “Piejūra” un dabas liegumā “Jaunciems”.

Projekta mērķis ir līdz augusta beigām veikt pasākumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās – Daugavgrīvā un Jaunciemā, lai atjaunotu bioloģiski vērtīgo zālāju, palieņu biotopus un  samazinātu niedrēm, kokiem un krūmiem klātās platības.

Dabiskie zālāji ir vieni no sugām piesātinātākajiem biotopiem, nozīmīga dzīvotne augu, kukaiņu un putnu sugām. Visi Latvijā atrodamie dabiskie zālāji, ar īpašu aizsardzības statusu, atbilst ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Diemžēl, to stāvoklis Eiropā pasliktinās. Rīgas pašvaldībai piederošos zemes gabalos atrodas dažādi dabisko zālāju biotopi, no kuriem tikai daļa tiek atbilstoši apsaimniekoti, bet daļa aizaug ar kokiem, kas  ir galvenais šī Projekta īstenošanas iemesls un nepieciešamība. Ir svarīgi atjaunot iepriekš apsaimniekotos zālāju biotopus un kā arī  apsaimniekot vietas, kurās  var veidoties dabisko zālāju biotopi.

Viens no Projekta pasākumiem Daugavgrīvā ir koku un  krūmu ciršana 1.04 ha apmērā teritorijās, kurās agrāk bijis sauss zālājs (skatīt ortofoto, kas uzņemts 1990-to gadu otrajā pusē). Vēsturiski zināms, ka vēl 1980-tajos gados šīs teritorijas bijušas apsaimniekotas kopā ar blakus esošajiem mitrajiem zālājiem. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” datiem, vēl deviņdesmito  gadu beigās šeit ir konstatētas dažādu sugu orhidejas. Koku atvašu trimerēšana  šajā teritorijā tiks turpināta arī pēc Projekta noslēgšanas, kas sekmēs zālāja veģetācijas atjaunošanos  un jaunu augu sugu rašanos.

Projektā plānota arī blakus esošo mitro zālāju niedru pļaušana 9.02 ha apmērā un nopļautās masas savākšana divas reizes sezonā. Šī arī ir unikāla vieta , kurā  vērojama iesāļā jūras  ūdens ietekme, rodot iespēju augt iesāļu augteņu augiem  un  veidoties Latvijā reti sastopamam biotopam 1630*Piejūras zālāji . Kā zināms,  Dabas parks “Piejūra” ir trešā nozīmīgākā Natura 2000 teritorija Latvijā Piejūras zālāju saglabāšanai.  Zālāja pļaušana tiks turpināta arī pēc Projekta beigām.

Jāpiemin, ka Projekta teritorijas Daugavgrīvā atrodas blakus jau īstenota Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” teritorijām, kurās  arī tika veikti līdzīgi biotopu atjaunošanas pasākumi.

Savukārt dabas liegumā “Jaunciems” paredzēta niedru un zāles pļaušana vairākās teritorijās- aptuveni  5.66 ha platībā, kā arī koku un krūmu ciršana atsevišķās vietās. Jaunciemā paredzēts atjaunot gan palieņu, gan sauso zālāju teritorijas  netālu no Ķīšezera. Arī šajās teritorijās apsaimniekošana turpināsies  pēc Projektā paredzēto darbu  beigām.

Daugavgrīva, ar līniju atzīmētas Projekta teritorijas

Daugavgrīva, ar līniju atzīmētas Projekta teritorijas