Paziņojums par Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā, iesniegšanu

admin.rPaziņojumi, Sab

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.65 (18.05.2015.) notiek Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs un IVN izstrādātājs ir SIA KU “Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr.40003511867, Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV-1045, bot@balticoilterminal.lv, 67508441.

Termināls tiks uzbūvēts bijušās PSRS armijas kara flotes teritorijā. Patlaban šī teritorija netiek izmantota. Tajā atrodas PSRS laiku saimniecisko būvju grausti. Daļu teritorijas aizņem vietējas nozīmes vēstures piemineklis Komētforts un valsts nozīmes vēstures piemineklis „Daugavas grīvas krastu fortifikācijas būvju komplekss”. Termināla būvniecības rezultātā tas tiks saglabāts un tiks nodrošināta sabiedrības piekļuve šim kultūras objektam.

IVN ziņojuma aktuālā redakcija š.g. 22. februārī ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties interneta vietnē http://www.balticoilterminal.lv/nosleguma-zinojums.html .