Rīdzinieki aicināti iesaistīties Anniņmuižas mežaparka plānošanā

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments un uzņēmums “LABIE KOKI projekti’, uzsākot darbu pie Anniņmuižas mežaparka plāna un saistošo noteikumu izstrādes, aicina rīdziniekus uz sabiedriskās apspriešanas 1. kārtu. Pasākums notiks 14. jūnijā plkst. 18.00. kultūras un atpūtas centra “Imanta” foajē, Anniņmuižas bulvārī 29.

 

Papildināts 30.08.2023.

 

No šī gada 11. jūlijs – 13. augusts portālā https://iesaisties.riga.lv/lv-LV/projects/anninmuizas-mezaparka-veidosana/1 noritēja aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju domas par Anniņmuižas mežaparka izmantošanu un attīstību. Aptaujā piedalījās 204 respondenti (apkopotos rezultātus skatīt un spiest šeit).

————————————————————————————————————————————————–

Papildināts 30.06.20223.

 

Pamatojoties uz grozījumiem Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, Rīgas dome 29. jūnijā pieņēma lēmumu izstrādāt pilsētas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (RVC un tā AZ) teritorijas plānojumu. Likuma grozījumi maina plānošanas dokumenta veidu, tāpēc Rīgas domes 2022. gada 14. decembra lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu šajā teritorijā tiek atzīts par spēku zaudējušu, bet uzsāktais plānošanas process turpinās.

Plānojuma izstrāde ir nepieciešama, lai iedzīvinātu pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un iedzīvotāju piesaisti RVC un tā AZ teritorijā. Saglabājot un aizsargājot kultūrvēsturiskās vērtības, ir jāveicina aktīvas un dzīvīgas pilsētvides attīstība, nostiprinot mājokļa funkciju un pilnveidojot iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un daudzveidību. Nepieciešams arī telpiski nostiprināt stratēģiskos mobilitātes principus pilsētas centrālajā daļā, kur gājēju, velosipēdistu un sabiedriskā transporta pārvietošanās ir prioritāra attiecībā pret privāto autotransportu. Tāpat ir jāveicina kvalitatīvas ārtelpas un apstādījumu struktūras attīstība RVC un tā AZ teritorijā, pilnveidojot nosacījumus daudzveidīgi izmantojamu un ar augstvērtīgiem augu stādījumiem labiekārtotu teritoriju tīklojuma veidošanai un nostiprināšanai, ietverot ūdensmalas, laukumus, skvērus, parkus un citas teritorijas ārtelpā.

RVC un tā AZ plānošanas process tika uzsākts 2022. gada nogalē. Tā ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RD PAD) ir īstenojis šādas aktivitātes:

 • Notikušas konsultācijas ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi un citām institūcijām par spēkā esošā regulējuma ietekmi uz Rīgas vēsturiskā centra attīstību un rekomendācijas jaunajam plānošanas procesam un konsultācijas  ar sabiedrību par plānoto sabiedrības līdzdalības programmu;
 • Pieprasīti un saņemti institūciju nosacījumi plānošanas dokumenta izstrādei;
 • Uzsākot plānojuma izstrādi, organizēts informatīvs vebinārs par RVC un tā AZ plānošanu, ar mērķi informēt sabiedrību par iecerēto plānošanas procesu, iepazīstināt ar paredzēto sabiedrības līdzdalību, kā arī iespējām iesniegt priekšlikumus lokālplānojuma izstrādes sākumposmā;
 • Aicinājums sniegt priekšlikumus RVC un tā AZ teritorijas attīstības plānošanai un centra teritorijas veiksmīgai attīstībai un saglabāšanai. Viedokli, aizpildot speciāli izveidotu anketu, tika aicināts sniegt ikviens interesents. Šobrīd visi rakstiski saņemtie priekšlikumi tiek apkopoti, tos izmantos stratēģisko uzdevumu un virzienu noteikšanai, kā arī turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai;
 • Uzsākta pētījuma izstrāde “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma izvērtēšana turpmāko plānošanas uzdevumu definēšanai”, kuras ietvaros:
  • noritējušas intervijas ar dažādu nozaru ekspertiem par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar spēkā esošā RVC un tā AZ teritorijas plānojuma īstenošanu,
  • notikušas diskusijas ar institūciju pārstāvjiem par RVC un tā AZ teritorijas plānojuma izvērtējuma rezultātā sagatavotajiem secinājumiem un priekšlikumiem,
  • organizētas diskusijas ar nozaru un interešu organizācijām, valsts un pašvaldības institūcijām un Rīgas domes politiķiem par transporta, publiskās ārtelpas, mājokļa un pakalpojumu attīstību, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un aizsardzības jautājumiem.

Turpmākajā RVC un tā AZ plānošanas procesā sabiedrības līdzdalība tiks īstenota, integrējot notikušajā plānošanas procesā īstenoto sabiedrības līdzdalības pasākumu rezultātus. Līdz šim gan rakstiski saņemtie, gan pasākumos izskanējušie sabiedrības pārstāvju viedokļi un priekšlikumi tiek apkopoti un tiks izmantoti gan spēkā esošā RVC un tā AZ plānojuma īstenošanas problemātikas izvērtēšanai, gan turpmākajai teritorijas plānošanai. Priekšlikumu sniedzējiem atkārtoti tos nav nepieciešams iesniegt. Savukārt institūcijām tiks pieprasīti jauni nosacījumi RVC un tā AZ teritorijas plānojuma izstrādei.

Saskaņā ar iepriekš plānoto, tuvākajā laikā tiks uzsākta iedzīvotāju socioloģiskā aptauja par dzīves kvalitāti RVC un tā AZ teritorijā, kā arī pētījuma izstrāde par RVC un tā AZ pašreizējo izmantošanu, veicot teritorijas apsekošanu un sniedzot aktuālu situācijas raksturojumu.
Aicinām arī turpmāk RD PAD tīmekļvietnes www.rdpad.lv informatīvajā platformā sekot līdzi aktuālajai informācijai par RVC un tā AZ teritorijas plānojuma izstrādi, sabiedrības līdzdalības plānotajiem un notikušajiem pasākumiem.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,
e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.

————————————————————————————————————————————————–

Autors: Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa

Perspektīvā Anniņmuižas mežaparka teritorija ietver sevī tagadējo Anniņmuižas mežu un Vecanniņmuižas parku. Kopējā plānotā mežaparka teritorija ir 36,65 hektāri. Lai pašvaldība varētu pieņemt saistošos noteikumus par teritorijas uzturēšanu, tai nepieciešams piešķirt mežaparka statusu, kas izdarāms, izstrādājot parka plānu un apsaimniekošanas noteikumus.

Izstrādājot mežaparka plānu, paredzēts nodrošināt Anniņmuižas meža un Vecanniņmuižas parka estētiskās, ekoloģiskās, kultūrvēsturiskās, ainaviskās, izglītojošās, bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un aktīvās atpūtas vērtības saglabāšanu un palielināšanu.

Pasākuma laikā iedzīvotāji tiek aicināti izteikt viedokli un vērojumus par esošo situāciju teritorijā – pozitīvās un negatīvās tendences, kā arī ieteikumus mežaparka teritorijas labiekārtojumam.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,
e-pasts: edite.matusevica@riga.lv.