Rīgā sāk decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārbaudi

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (MVD) ar “Rīgas ūdens” tehnisko atbalstu  sācis pašvaldības teritorijā esošo decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu pārbaudi.

Pārbaudes veiks īpašumos, kur tiek izmantota lokālā kanalizācijas sistēma – individuālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, krājtvertne vai septiķis, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai. Namu īpašnieki tiks aicināti iesniegt atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par sistēmas tehnisko stāvokli un veikto sistēmas tehnisko apkopi, deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu, kā arī nodrošināt MVD amatpersonām iespēju veikt sistēmas apskati.

“Līdzīgi kā reizi gadā veicam tehniskās apskates savām automašīnām, tādas regulāri ir jāveic arī lokālajām attīrīšanas iekārtām. Mērķis ir pārliecināties, lai lokālās kanalizācijas sistēmas strādātu pienācīgi un notekūdeņi nepiesārņotu apkārtējo vidi. Mūsu mērķis ir uzlabot vides kvalitāti un nodrošinātu sabiedrības veselībai drošu notekūdeņu apsaimniekošanu īpašumos, kuros tiek izmantota decentralizētā kanalizācijas sistēma,” skaidro MVD Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Līga Lapiņa.

MVD atgādina, ka īpašumos, kur tiek izmantota lokālā kanalizācijas sistēma, īpašniekam tā ir jāreģistrē, iesniedzot MVD sistēmas reģistrācijas iesniegumu. Īpašnieka pienākums ir nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tāpat katru gadu ir jāiesniedz rakstveida deklarācija par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu. Īpašnieka pienākums nodrošināt pašvaldības atbildīgajai amatpersonai piekļuvi kanalizācijas sistēmas tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un darbības pārbaudei.

Notekūdeņu apsaimniekošanas prasības tām notekūdeņu kanalizācijas sistēmām, kas nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Savukārt, Rīgas domes 2018.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību” ir noteikts, kā Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek organizēta esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija un uzskaite, paredzot MVD uzraudzību šo noteikumu prasību ievērošanas kontrolei.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: kaspars.licitis@riga.lv.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde