Sākas zālāju un niedrāju pļaušanas darbi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā

admin.rLV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments jau vienpadsmito gadu veic zālāju apsaimniekošanu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā. Pļaušanas darbi šobrīd tiek veikti dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonās “Vakarbuļļi” un “Daugavgrīva” , dabas liegumā “Vecdaugava”, dabas lieguma “Jaunciems” vairākās zonās , kā arī tiek apsaimniekots īpaši aizsargājamas augu sugas mikroliegums Spilves lidlaukā. Kopā šogad tiks apsaimniekotas platības 125 ha apmērā.

Latvijā zālāji dabiski nevar pastāvēt bez cilvēka līdzdarbības. Ja zālāju vairs neapsaimnieko, tas aizaug ar krūmiem, samazinās sugu daudzveidība, zālājā sāk dominēt ekspansīvas augu sugas, piemēram, parastā niedre, podagras gārsa, slotiņu ciesa. Atklātas zālāju platības tāpat ir iecienītas pastaigu vietas vietējiem iedzīvotājiem un citiem rīdziniekiem, īpaši makšķerniekiem.

Lielākā daļa no Rīgas domes apsaimniekotajiem zālājiem ir Eiropas savienības aizsargājamie bioloģiski vērtīgie zālāju biotopi, kā arī Latvijas īpaši aizsargājamie biotopi. Tas nozīmē, ka tos ir īpaši svarīgi saglabāt labā stāvoklī, jo gan apsaimniekošanas pārtraukšanas, gan arī lauksaimniecības intensifikācijas un platību uzaršanas dēļ to stāvoklis kopumā Latvijā un arī Eiropā aizvien pasliktinās.

Unikāls ir biotops 1630* Piejūras zālāji, kas ir izplatīts tikai Baltijas jūras piekrastē. Latvijā šis biotopa veids sastopams ļoti reti – tā kopējā platība nepārsniedz 180 ha, Rīgas dome šobrīd apsaimnieko 25 ha šī biotopa. Šeit raksturīga liela sugu daudzveidība, jo sastopams gan sausām un mēreni mitrām vietām raksturīgs augājs, gan mitru un slapju vietu augu sabiedrības, gan arī augi, kuri aug tikai iesāļās augsnēs. Piejūras zālājos aug tādas aizsargājamo augu sugas kā jūrmalas armērija, zemeņu āboliņš, purva mātsakne, gmelina alise, jumstiņu gladiola, Žerāra donis.

Dabas parkā “Piejūra” daļa no darbiem tiek veikta kā Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” veikto apsaimniekošanas pasākumu turpinājums.

Daļa no Rīgas domes apsaimniekotajām teritorijām jau tiek noganītas ar lopiem, tostarp Latvijas dabas fonda Mobilā ganāmpulka govīm un šeit tiks veikta pļavu appļaušana.

Pļaušanas darbi tiks veikti ar nopļautās zāles savākšanu. Tā kā tiek apsaimniekotas arī slapjas teritorijas, kuras ietekmē vēju darbība un ūdens līmeņa svārstības blakus esošajās ūdenstilpēs, darbi nebūt nav vienkārši un tiks izmantota mitrām vietām piemērota traktortehnika, kā arī daļa darbu tiks veikti ar roku darbaspēku.

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments saņem Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumus par zālāju apsaimniekošanu. Pļaušanas darbi tiks veikti Rīgas pilsētas budžeta programmas “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana” ietvaros. Atbilstoši iepirkuma rezultātam, darbus līdz septembra vidum veiks SIA „Tehniskais dienests”.