Saudzīgā prakse zālāju un niedrāju pļaušanā īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā

admin.rLV, Paziņojumi

Papildinot iepriekš sniegto informāciju par zālāju un niedrāju pļaušanas darbiem īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā 2021. gada sezonā, Mājokļu un vides departaments atgādina, ka pļaušanas darbi tiks veikti 125 ha apmērā ekspertu uzraudzībā. Darbi notiks dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonās “Vakarbuļļi” un “Daugavgrīva”, dabas liegumā “Vecdaugava”, dabas lieguma “Jaunciems” vairākās zonās, kā arī tiks apsaimniekots īpaši aizsargājamas augu sugas mikroliegums Spilves lidlaukā.

Lielākā daļa no apsaimniekojamajām teritorijām ir mitras un slapjas vietas, kuras ietekmē vēju darbība un ūdens līmeņa svārstības blakus esošajās ūdenstilpēs, tāpēc darbi nebūt nav vienkārši. Pļaušanas augstums šajā gadījumā ir zem 20 cm, kas ir optimāls šādām slapjām, mitrām un mēreni mitrām pļavām, jo šie zālāji dabiski ir veidojušies ilgā termiņā un zālāja veģetācija ir saslēgta un tiek uzturēts mitruma līmenis augsnē. Turklāt daudzviet zālāji atrodas ūdenstilpju krastos. Vietām arī tiks atstāti nenopļauti laukumi, lai nodrošinātu augu sēklu izsēju.

Darbu tehniskajā specifikācijā ir noteikts:

  • Darbus veikt zālāju biotopu eksperta vadībā un darba aizsardzības speciālista uzraudzībā.
  • Zaļā masa ir ne tikai jānopļauj, bet jānovāc un nedrīkst smalcināt, vai arī jāizmanto smalcinātājs ar savācējpiekabi, kurā nopļauto masu uzreiz savāc. Zāles smalcināšana un atstāšana uz lauka samazina augu sugu daudzveidību, veicina kūlas veidošanos.
  • Darbos ievērot ĪADT aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasības.
  • Pļaujot ievērot dzīvniekus saudzējošu tehnoloģiju:
    • no pļavas vienas puses uz otru, vai
    • no pļavas vienas puses uz krūmāja/ mežmalas/ ūdenstilpes pusi.
  • Lai neizpostītu dzīvnieku ligzdas, ievērot pļaušanas augstumu 10 – 18 cm niedrājos, slapjajos zālājos, kur ir arī niedres
  • Izmantot mitruma apstākļiem piemērotu tehniku. Pļaušanas un nopļautā materiāla novākšanas darbus organizēt tā, lai neizbrauktu rises zālājā, slapjos zālājos, niedrēs izmantot roku darba spēku, ja citādi nav iespējams veikt darbus, lai neizbraukātu rises.

Dabas parkā “Piejūra” daļa no darbiem tiek veikta kā Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” veikto apsaimniekošanas pasākumu turpinājums, jo pašvaldībai ir nepieciešams turpināt projektā iesāktās aktivitātes.

Pļaušanas darbiem ir noteikti divi termiņi – platības, kuras jānopļauj vispirms un kuras pēc tam, kopumā pļaušanas darbi turpināsies līdz septembra vidum. Platības, ar kurām sāk pļaušanas darbus, ir dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zona “Daugavgrīva”- teritorija ap Lēpju ielas aleju un Piķuļa taku, ap izziņas taku, kā arī zālājs pie lagūnas (ūdens platība, kas veidojusies aizsērējot lagūnas savienojuma vietai ar jūru). Tāpat pļaušanas darbi turpināsies dabas lieguma “Jaunciems” I teritorijā, “Jaunciems” II teritorijā.

Savukārt vēlākā pļaušana augstā būs dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā “Vakarbuļļi”, mikroliegumā Spilves lidlaukā, dabas liegumā “Vecdaugava”, dabas lieguma “Jaunciems” III teritorijā. Tā kā daļā zālāju ganās vietējo saimniecību liellopi, zirgi, kā arī Latvijas dabas fonda Mobilais ganāmpulks, šeit tiks veikta pļavu appļaušana, lai nopļautu lopu nenoēstās vietas – dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zona “Daugavgrīva” lopu aploks, dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zona “Vakarbuļļi” teritorijas pie Lielupes un Buļļupes, kā arī dabas liegumā “Vecdaugava” un dabas lieguma “Jaunciems” I teritorijā.