Tuvojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas noslēgums

admin.rLV, Paziņojumi

Mājokļu un vides departaments jau vairākkārt informējis, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un 19.12.2018. pieņemtajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību” ir jāveic krājtvertņu, septiķu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pirmreizējā reģistrācija.

Vēršam uzmanību, ka līdz 31.12.2021. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem ir jānodrošina tās atbilstība Ministru kabineta noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktajām prasībām.

Lai iegūtu informāciju par Sistēmas reģistrāciju, vai citu neskaidru jautājumu gadījumā, iespējams vērsties pie Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes darbiniekiem, kuri konsultē pa tālruņiem: 67012626, 67026698 un neskaidrību gadījumā palīdz aizpildīt sistēmas reģistrācijas iesniegumu.

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, aicinām izvērtēt, vai Jūsu īpašumā esošās Sistēmas tiek ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Piedāvājam informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidiem:

Atgādinām, ka no 2022. gada nebūs pieļaujamas tādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas var izraisīt vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai daļēji attīrītiem notekūdeņiem, dūņām, fekālijām u.tml., tajā skaitā:

  • bedre (zemē izrakts caurums),
  • tiešā izlaide (zemē ierakts cauruļvads, kurā pa vienu galu notekūdeņi tiek iepludināti iekšā, bet pa otru galu notekūdeņi izplūst vidē,
  • cauras jeb nehermētiskas nosēdbedres (bedrē “iesēdināta” tilpne, kurai nav apakšējā daļa vai sienās ir caurumi, plaisas, pa kurām noplūst notekūdeņi).

Pareizi uzbūvēta un aprīkota sausā tualete nenodara kaitējumu ne videi, ne cilvēkam. Šīs tualetes ierīko vietās, kurās nav iespējams ierīkot “sirsniņmāju” ar ūdensapgādi un kanalizāciju.

Tualetē nepieciešams ievietot slēgtu betonētu un hidroizolētu tvertni (nosēdaku ar betonētu “dibenu” vai mucu), lai netiktu piesārņota augsne un gruntsūdeņi.

Iespējams uzstādīt arī dažāda veida rūpnieciski izgatavotas tualetes, kuru krājtevertnes tilpums ir 250 litri vai 0,25 m3

Sausās tualetes, kūdras tualetes, kuru krājtvertnes tilpums ir 44 litri-100litri vai 0.044m3-0.1m3

Krājtvertnes būtība ir uzkrāt visus notekūdeņus hermētiski noslēgtā tvertnē. No šīs tvertnes notekūdeņi dabā neizplūst un neveidojas piesārņojums. Krājtvertnē tiek uzkrāts viss ūdens, ko mājsaimniecība patērē ikdienā, bet nenonāk ūdens, kas tiek izmantots laistīšanai vai radies nokrišņu veidā. Kad krājtvertne ir pilna, to iztukšo asenizators un savāktos notekūdeņus nogādā tuvākajā attīrīšanas iekārtā.

Septiķis ir līdzīgs krājtvertnei, ar vismaz divām vai trim savstarpēji savienotām kamerām un ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu. Notekūdeņiem ieplūstot septiķa pirmajā kamerā, smagākais saturs nogrimst, bet vieglākais saturs – ūdens aiztek uz nākamo kameru. Ja ir vēl trešā kamera, tad process atkārtojas. Pēdējā kamerā ir caurule, kas novada daļēji attīrītos notekūdeņus ārpus septiķa. Caurules gals ir ierakts zemē papildus izbūvētā filtrējošā slānī. Filtrējošais slānis var būt veidots kā filtrācijas lauki, apakšzemes filtrējošās drenas, smilts-grunts filtri, filtrācijas grāvji un akas vai niedru lauki. Bieži sastopama situācija, ka septiķim līdzīga iekārta vai sistēma ir izbūvēta no dzelzsbetona grodiem. Šajā gadījumā īpašniekam ir jāpārliecinās, vai sistēmā ir vismaz divas viena ar otru savienotas nosēdtilpnes. Ja tilpne ir tikai viena, tad tā ir krājtvertne, kurai ir ierīkota neattīrītu notekūdeņu izplūde (kas nav atļauts). Dzelzsbetona grodu gadījumā īpašniekam ir jāpārliecinās, ka visas grodu savienojumu šuves ir hermētiski noslēgtas un to sienās nav plaisu. Īpašniekam ir jābūt pārliecinātam, ka nav iespējama neatļauta notekūdeņu izplūšana vai iesūknēšanās augsnē, kā arī ir jābūt ierīkotam filtrācijas laukam pēc grodiem, pirms notekūdeņu izplūdes dabā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no citiem decentralizētās kanalizācijas sistēmu veidiem atšķiras ar to, ka notekūdeņi tiek bioloģiski attīrīti speciāli plānotā, vadītā procesā iekārtas iekšienē, ko organizē un vada iekārtas vadības bloks un tāpēc tā ir pieslēgta pie elektrības. Pat ja iekārta ir vienkārša un tai nav vadības bloka, tad attīrīšanas iekārtām ir aerators, kas pastiprināti pievada skābekli attīrīšanas procesa nodrošināšanai un arī tā darbībai ir nepieciešama elektrība. Attīrīšanas iekārtās atrodas bioloģiski aktīvas vielas (dūņas), kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. Individuālās attīrīšanas iekārtās ieplūst kanalizācijas notekūdeņi un izplūst attīrīti ūdeņi, kas tiek novadīti dabā- netālu no attīrīšanas iekārtām.

Informācijas avots: Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai ir izstrādāti saskaņā ar iepirkuma līgumu Nr.12/86/2017, kas 2017.gada 16.oktobrī ir noslēgts starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “ISMADE”.

Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.