Tuvojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas noslēguma termiņš

admin.rLV, Paziņojumi

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, Rīgas dome 2018.gada 19.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību’’, par kuru izpildi ir atbildīgs Departaments. Sākot ar 2022.gadu, Departamentam būs jāuzrauga, lai Rīgas administratīvajā teritorijā esošās Sistēmas tiktu ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un Saistošajos noteikumos Nr.66 paredzētajiem nosacījumiem.

Lai aktivizētu nekustamo īpašumu īpašniekus apzināties vides aizsardzības svarīgumu, Departamenta Apsaimniekošanas pārvalde līdz 26.10.2021. ir nosūtījusi 13700 iniciatīvas informatīvās vēstules, kurās Sistēmu īpašnieki tiek aicināti pārbaudīt savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu to ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām, un līdz 2021.gada 31.decembrim reģistrēt Sistēmas īpaši šim mērķim izveidotajā Rīgas pilsētas pašvaldības reģistrā KANIS.

Kopumā Rīgas pilsētā 15465 būvēs ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Līdz 26.10.2021. KANIS reģistrētas 1750 Sistēmas, tādējādi, tikai 11,0% no īpašniekiem ir reģistrējuši Sistēmas.

Departaments turpinās sūtīt informatīvas vēstules. Aicinām Sistēmas īpašnieku, aizpildīt Sistēmas reģistrācijas iesniegumu un atsūtīt to Departamentam, izmantojot bezmaksas vēstules aploksni. Aizpildot iesniegumu jānorāda īpašnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts.

Sistēmas īpašniekiem, kuru īpašumā ir krājtvertne un/vai septiķis, jāsniedz Sistēmas reģistrācijas iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktos prasītā informācija. Lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas īpašniekiem jāsniedz Sistēmas reģistrācijas iesnieguma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., un 14. punktos prasītā informācija. Ja Sistēmas īpašnieks nespēj sniegt informāciju par 7.punktā prasīto prognozējamo ūdens patēriņu, tiek pieņemts, ka 1 (viens) deklarēts cilvēks izmanto 25 litri ūdens diennaktī..

Vēršam uzmanību, ka MVD Apsaimniekošanas pārvaldes darbinieki konsultē pa tālruņiem: 67012626, 67026698 un neskaidrību gadījumā soli pa solim palīdz aizpildīt sistēmas reģistrācijas iesniegumu.

Sistēmu īpašniekus, kuriem ir grūtības aizpildīt Sistēmas reģistrācijas iesniegumus, pēc iepriekšēja pieraksta pieņemam arī klātienē. Nosacījums – konsultācija notiek ievērojot visus epidemioloģiskās situācijas nosacījumus un apmeklētājam jāuzrāda vakcinēšanās sertifikāts. Pierakstu var veikt zvanot pa tālruni 80000800, kur var noskaidrot arī Apmeklētāju pieņemšanas centru darba laiku un atrašanās vietas. Informācija pieejama arī mājas lapā: https://pasvaldiba.riga.lv.

Sistēmas reģistrācijas iesniegums pieejams arī mājas lapā: mvd.riga.lv un www.latvija.lv. To pēc aizpildīšanas var nosūtīt pa pastu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam Brīvības ielā 49/53, Rīgā, vai elektroniskā pasta adresi dmv@riga.lv, normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Aicinām nekustamo īpašumu īpašniekus atbildīgi iesaistīties vides piesārņojuma samazināšanā, sakārtojot savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un reģistrēt tās Rīgas domes datu bāzē KANIS, ko uztur un aktualizē Mājokļu un vides departaments.

Veidlapa

Pielikumā – paraugi veidlapu aizpildīšanai