Atbildes uz māju apsaimniekotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par jaunajām prasībām atkritumu šķirošanai Rīgā

admin.rLV, Pub

 1. Mājai nav vai ir nepietiekama pieguļošā zeme un nav vietas konteinera uzstādīšanai. Kāda ir Rīgas domes rekomendācija šādam gadījumam?

Ja blakus atrodas pašvaldības zeme, tad jāraksta iesniegums Īpašuma departamentam ar lūgumu atļaut izvietot konteinerus attiecīgajā vietā. Pēc atļaujas saņemšanas konteineri jāizvieto un jāapsaimnieko atbilstoši noteikumu prasībām.

Ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu aicinām vienoties ar blakus esošā īpašuma pārstāvi, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Mājokļu un vides departamentu. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu pārstāvjiem  jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā īpašumā radīto atkritumu savākšana un apsaimniekošana (konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama (piemēram, vecpilsētā), īpašuma pārstāvim jāvēršas Mājokļu un vides departamentā ar lūgumu rast risinājumu.

 1. Mājas pagalms ir ļoti šaurs. Vienam konteineram vietu atradām, tagad tāda jāatrod trijiem, taču tas nav iespējams, jo katrs brīvais kvadrātmetrs ir paredzēts mājas iedzīvotāju autotransporta novietošanai. Kāda ir Rīgas domes rekomendācija šādam gadījumam?

Sadzīves atkritumu konteineru var nomainīt pret mazāka izmēra konteineru, bet ar biežāku izvešanas grafiku, lai izvairītos no atkritumu uzkrāšanās. Ir iespējams uzstādīt arī mazāka izmēra dalīti vākto atkritumu konteinerus.

Iespējams vienoties ar blakus māju apsaimniekotājiem, un mājai paredzētos dalīti vākto atkritumu konteinerus novietot blakus esošajā nekustamajā īpašumā atbilstoši noteikumu prasībām.

 1. Mājas iedzīvotāji kategoriski atsakās šķirot atkritumus – viņi to nekad nav darījuši un atsakās to darīt arī tagad. Kāda ir Rīgas domes rekomendācija iedzīvotāju viedokļa maiņai?

Rīgas dome drīzumā nāks klajā ar plašāku izglītojošo materiālu, bet pagaidām aicinām iedzīvotājiem skaidrot, ka, šķirojot atkritumus, ir iespējams būtiski samazināt maksu par atkritumu izvešanu, jo par šķiroto atkritumu izvešanu nav jāmaksā. Ja atkritumi tiek šķiroti, tad būtiski samazinās kopējais sadzīves nešķiroto atkritumu apjoms un iespējams samazināt konteinera izvešanas biežumu, līdz ar to arī ir jāmaksā mazāk.

Piemēram, “Rīgas namu pārvaldnieks” sadarbībā ar uzņēmumu “Clean R” veica mērījumus, cik naudas varētu ietaupīt, ja šķirotu. Tika secināts, ka, šķirojot sadzīves atkritumus, rēķinu iespējams samazināt pat par 31% līdz 40%. Eksperimenta rezultāti atklāja – neliela sešu dzīvokļu māja, nešķirojot atkritumus, faktiski tiešā veidā izmet ap 720 eiro gadā, bet 30 dzīvokļu mājai tie ir jau 3600 eiro gadā. Pareizas šķirošanas rezultātā uz poligonu nogādājamais atkritumu apjoms samazinās vairāk nekā uz pusi – par 52%.

Izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu katru gadu palielināsies, palielinoties Dabas resursu nodoklim. Šķiroto jeb dalīti vākto atkritumu konteineru uzstādīšana un izvešana (izņemot bioloģiski noārdāmo atkritumu) ir bez maksas.

Plašāka informācija pieejama Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā.

 1. Kā tiks kontrolēta saistošo noteikumu prasību ievērošana par šķirošanas konteineru uzstādīšanu? Vai ir kādas sankcijas paredzētas?

Ja būs attaisnojoši iemesli, piemēram, konteineri ir pieteikti, bet vēl nebūs atvesti, apsaimniekotāji pagaidām sodīti netiks. Ja nebūs attaisnojošu iemeslu, apsaimniekotāji tiks saukti pie atbildības par noteikumu prasību neievērošanu. Kontroli veiks Mājokļu un vides departamenta speciālisti.

 1. Vai un kad Rīgas dome ir paredzējusi organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu jaunos saistošos noteikumus?

Namu apsaimniekotājiem marta sākumā tika nosūtīta informācija par grozījumiem noteikumos un jaunajām prasībām. Noteikumi paredz, ka mājas apsaimniekotājam vismaz divas reizes gadā jāizglīto iedzīvotāji par pareizu atkritumu šķirošanu. Rīgas dome drīzumā nāks klajā ar plašāku izglītojošo materiālu iedzīvotājiem.

 1. Vai Rīgas dome ir sagatavojusi informatīvi izglītojošus materiālus par jaunajiem noteikumiem (kāds ir to mērķis) un informatīvus materiālus par atkritumu šķirošanu? Kur šādi informatīvi materiāli ir pieejami?

Informācija par atkritumu pareizu šķirošanu un biežāk pieļautajām kļūdām pieejama Mājokļu un vides departamenta mājas lapā (jāņem vērā, ka informācija ik pa brīdim var mainīties un tiek aktualizēta):

https://mvd.riga.lv/biezak-uzdotie-jautajumi-un-atbildes-par-tarifu-kapumu/

https://mvd.riga.lv/septinas-biezak-pielautas-kludas-atkritumu-skirosana/

Nama pārstāvjiem ir iespēja lūgt savas zonas atkritumu apsaimniekotājam atsūtīt izglītojošus bukletus u.c. materiālus par pareizu atkritumu šķirošanu, ko var ievietot iedzīvotāju pastkastītēs, vai kā citādi izdalīt sava nama iedzīvotājiem.

Paralēli Rīgas dome kopā ar atkritumu apsaimniekotājiem strādā pie vienota šķirošanas ceļveža galvaspilsētā, un šajā pavasarī to publiskos savā mājaslapā un citos kanālos. Tāpat atkritumu šķirošanas instrukcijas un noteikumi ir pieejami arī atkritumu apsaimniekotāju mājaslapās.

 1. Līdz šim pagalmā vairākām mājām bija izveidots viens atkritumu šķirošanas laukums ar vairākiem konteineriem. Tagad papildus jau esošajiem konteineriem ir jāuzstāda vēl arī citi, kuriem vietas nav. Kā šo problēmu atrisināt?

Iespējams esošos sadzīves atkritumu konteinerus nomainīt uz mazākiem, vai arī samazināt to skaitu, jo, šķirojot atkritumus, daudz mazāks atkritumu daudzums nonāks nešķirotajiem sadzīves atkritumiem  paredzētajos konteineros.

Uzstādot dalīti vākto atkritumu konteinerus, namu apsaimniekotājiem ir iespējams savstarpēji vienoties un informēt iedzīvotājus, ka konteinerā sašķirotos atkritumus metīs vairāku namu iedzīvotāji.

 1. Ko darīt, ja šķirošanas konteineri ir pilni ātrāk nekā paredz izvešanas grafiks?

Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir reaģēt uz nekustamā īpašuma pārstāvja ziņojumu par nepieciešamību izvest atkritumus ārpus ierastā grafika, kurš sastādīts, balstoties uz noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu. Turpmāk jāreģistrē pieteikums un:

 • jāizved atkritumi nākamajā darba dienā, ja pieteikums saņemts darba dienās līdz plkst. 12.00,
 • jāizved atkritumi nākamo divu darba dienu laikā, ja pieteikums saņemts darba dienās pēc plkst. 12.00.
 1. Kad stājās spēkā saistošie noteikumi, ka obligāti jāizvieto pie mājām dalīti vākto atkritumu konteineri?

Grozījumi noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” stājās spēkā šā gada 8. martā, līdz ar to no šī datuma pie daudzīvokļu ēkām ir obligāti jāizvieto dalīti vāktie atkritumu konteineri.