Papildinformācija par personas datu apstrādi

Informācija par personas datu apstrādi, ko veic Rīgas domes Mājokļu un vides  departaments

 

 

Dzīvokļu pārvaldes veidlapu personas datu apstrādes papildinformācija:

DzP-1 Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 1.reģistrā sociālā dzīvokļa izīrēšanai

DzP-2 Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 2.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai, gadījumos, kad persona tiek izlikta no dzīvojamās telpas pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu

DzP-3 Personas – pilngadību sasnieguša bez vecāku gādības palikuša bērna iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 3.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-4 Personas – denacionalizētas vai likumīgajam īpašniekam atdotās īrnieka iesniegums reģistrācijai 4.reģistrā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai

DzP-5 Personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 5.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-6 Personas – maznodrošinātas mājsaimniecības, kuras dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 6.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-7 Personas – repatrianta vai maznodrošinātas politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 7.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-8 Personas – denacionalizētas vai likumīgajam īpašniekam atdotās īrnieka, kas ir politiski represēta persona vai persona ar noteiktiem ienākumiem, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 7.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-9 Personas – maznodrošinātas mājsaimniecības, kura īrē tādu pašvaldības dzīvojamo telpu par kuru pašvaldība pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izvietošanu vai kura neatbilst dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas nosacījumiem, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 8.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-10 Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai 9.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai

DzP-11 Personas iesniegums sociālā dzīvokļa izīrēšanai

DzP-12 Personas iesniegums sociālā dzīvokļa izīrēšanai, kas neatrodas sociālajā dzīvojamā mājā

DzP-13 Personas iesniegums dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-14 Personas, kuras atbrīvo pašvaldības dzīvojamo telpu, iesniegums citas dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-15 Personas iesniegums pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai

DzP-16 Personas iesniegums par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu

DzP-17 Vienošanās starp denacionalizētā nama īrnieku un viņa ģimenes locekļiem par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņēmēju

DzP-18 Personas iesniegums dzīvojamās telpas apmaiņai

DzP-19 Personas iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu nelabvēlīga Rīgas domes Dzīvojamo telpu apmaiņas komisijas lēmuma gadījumā

DzP-20 Personas iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai īrnieka nāves gadījumā

DzP-21 Personas iesniegums par ģimenes locekļa iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā

DzP-22 Personas iesniegums par citas personas iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā

DzP-23 Personas iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanai

DzP-24 Personas iesniegums dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai uz noteiktu laiku

DzP-25 Personas iesniegums par savas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

DzP-26 Personas iesniegums par citu personu deklarēto ziņu anulēšanu, ja personu dati (vārds, uzvārds) ir zināmi

DzP-27 Personas iesniegums par citu personu deklarēto ziņu anulēšanu, ja personu dati (vārds, uzvārds) nav zināmi

 

Apsaimniekošanas pārvaldes veidlapu personas datu apstrādes papildinformācija:

AP-1 Iesniegums lokālā siltumavota izbūvei dzīvoklī/ neapdzīvojamā telpā

AP-2 Iesniegums lopkālā siltumavota projektēšanai un izbūvei/ pārbūvei objektā

AP-4 Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums

 

Vides pārvaldes veidlapu personas datu apstrādes papildinformācija:

VP-1 Pieprasījums rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai

VP-3  Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja dzīvniekus uz veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji 

VP-4 Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja dzīvniekus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērāji 

VP-5 Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļa atlaides saņemšanai par īpaši aizsargājamo dabas teritorijas apsaimniekošanu 

 

Kapsētu pārvaldes veidlapu personas datu apstrādes papildinformācija:

KP-1 Personas iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtajā kapsētā

KP-2 Personas iesniegums par jaunās kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtajā kapsētā

KP-3 Personas iesniegums par atļauju apbedīt mirušo daļēji slēgtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu

KP-4 Personas iesniegums par atļauju apbedīt mirušo atvērtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu

KP-5 Iesniegums par kapavietas piešķiršanu mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai

KP-6 Kapsētu pārvaldes izziņa par kapavietu

KP-7 Kapsētu pārvaldes kapsētas pārziņa izziņa par kapavietu

KP-8 Personas iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai

KP-12 Personas iesniegums ekshumācijai

KP-13 Personas iesniegums kapavietas paplašināšanai

KP-17 Personas iesniegums par kapavietas aprīkojuma uzstādīšanu, demontāžu, izvešanu un rekonstrukciju

KP-19 Līgums par kapavietas uzturēšanu

 

Vispārīgā informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010; tālr. Nr.67474700; elektroniskā pasta adrese: dmv@riga.lv)
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv